ข่าวสารจาก โปรแกรมบัญชี CD Organizer

บริการแจ้งข่าวสารจากโปรแกรมบัญชี CD Organizer

 • CD Organizer ได้จัดให้มีการแจ้งข่าวสาร ไปสู่ผู้ใช้งาน โปรแกรมบัญชี CD Organizer โดยตรง เพื่อเป็นการสื่อสาร ความเคลื่อนไหว และ ข้อมูลใหม่ๆ จากทีมงาน ไปถึงผู้ใช้งาน ข่าวสารนี้ จะถูกปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

ความสามารถใหม่ๆที่พัฒนาเพิ่มเติม

 • เพิ่ม-ลงทะเบียนเช็ค จากการป้อนที่ หน้า Voucher
  เพิ่มความสามารถในการ ลงทะเบียนเข็ค จากการป้อนทีหน้า Voucher เหมาะสำหรับสำนักงานบัญชี ที่ทำเฉพาะบัญชี แยกประเภทเพียงอย่างเดียว เพราะต้องการเพียง รายงาน ทางด้านการเงินเท่านั้น ได้แก่ งบกำไร-ขาดทุน,งบดุล หรือ งบต่างๆ เป็นต้น
  ความสามารถ นี้จะพบได้ใน CD Organizer ตั้งแต่ Version 9.80 เป็นต้นไป
 • เพิ่ม-แสดงรูปสินค้า ในระหว่างป้อนรายการ
  เพิ่มความสามารถในการ แสดงรูปสินค้า ในระหว่างป้อนรายการ ได้ เช่น ป้อนขายสินค้าอยุ่ ต้องการดูรูปสินค้าด้วย เพื่อจะขายได้ไม่ผิดตัว เป็นต้น
  ความสามารถ นี้จะพบได้ใน CD Organizer ตั้งแต่ Version 9.80 เป็นต้นไป
 • เพิ่ม-ช่วยคำนวน ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
  เพิ่มความสามารถในการ ช่วยคำนวน ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย โดยจะมีให้เลือก 3% และ 5% เพื่อสะดวกในการทำงาน ยิ่งขึ้น
  ความสามารถ นี้จะพบได้ใน CD Organizer ตั้งแต่ Version 9.81 เป็นต้นไป
 • เพิ่ม-เก็บเลขเครื่อง บันทึกหน้าร้าน POS
  เพิ่มความสามารถในการ เก็บเลขเครื่อง บันทึกหน้าร้าน POS เพื่อใช้ในการพิมพ์ ภาษีขาย แยกตาม เครื่อง บันทึกหน้าร้าน POS
  ความสามารถ นี้จะพบได้ใน CD Organizer ตั้งแต่ Version 9.80 เป็นต้นไป
 • เพิ่ม-การแสดงยอดเงินที่หน้าจอ POS
  เพิ่มความสามารถในการ การแสดงยอดเงินที่หน้าจอ POS เพื่อลูกค้า สามารถดูรายการ ตรวจสอบได้ ขณะที่พนังงานเก็บเงินกำลัง บันทึกรายการ
  ความสามารถ นี้จะพบได้ใน CD Organizer ตั้งแต่ Version 9.80 เป็นต้นไป
 • เพิ่ม-รับคืนเงินมัดจำ
  เพิ่มความสามรถ ในการรับคืนเงินมัดจำ ขึ้นมาเพื่อใช้ในกรณี ยกเลิกการรับมัดจำ ระบบจะไปทำการคืนเงินให้โดยอัตโนมัด สามารถเรียกใช้จากเมนู รับ/จ่าย มัดจำ หน้าจอเดิม แต่ วิธีการบันทึก ให้ป้อนตัวเลข ที่ต้องการทำคืนมัดจำ เป็นเครื่องหมาย ติดลบ ระบบ
 • เพิ่ม-Export/Import ข้อมูล รับเงิน, จ่ายเงิน
  เพิ่มความสามารถ Export/Import ข้อมูล การรับเงิน และ จ่ายเงิน เพื่อใช้ในกรณี ใช้งานอยู่คนละสถานที่และเมื่อต้องการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องมา เสียเวลาป้อนข้อมูลอีกครั้ง วิธีการใช้งานจะคล้ายทำงานใน Export/Import ข้อมูล ซื้อ, ขาย
  ข้อควรระวัง ! การ Export/Import ข้อมูล รับเงิน,จ่ายเงิน ต้องทำคู่กับ Export/Import ข้อมูล ซื้อ, ขาย เพราะมิฉะนั้น จะไม่มี บิลซื้อ/ขาย ให้ระบบทำการตัดหนี้ สามารถเรียกใช้งาน จากเมนู แก้ไข / 3. รับเงิน / ข้อ X. และข้อ M. จากเมนู แก้ไข / 7. จ่ายเงิน / ข้อ X. และข้อ M.
 • เพิ่ม-รายงานแบบ เจาะลึก
  เพิ่มความสามารถในการสอบถามข้อมูลแบบเจาะลึก โดยผู้ใช้งาน ดูรายงานสรุปยอด ซื้อ/ขาย แล้วสามารถ กด ดับเบิลคลิก ในบันทัดที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ระบบจะไปค้นหาข้อมูลมาแสดง และหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ก็สามารถ กด ดับเบิลคลิก ในบันทัดที่ต้องการได้อีก สามารถเรียกใช้ จากเมนูป้อน / 1. ซื้อ / 0. พิมพ์รายงาน / ข้อ 9. และ จากเมนูป้อน / 1.ขาย / 0. พิมพ์รายงาน / ข้อ 9
 • เพิ่ม-เลือกรายงานได้ว่า จะพิมพ์ทันทีโดยไม่ต้องแสดงหน้าจอก่อน
  ตามปกติแล้วเมือเรียกพิมพ์รายงานระบบจะแสดงข้อมูลที่พร้อมจะพิมพ์ออกกระดาษ มาให้ดูที่หน้าจอก่อน เมือตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ต้องไป Click ที่ปุ่มเครื่องพิมพ์ จึงจะพิมพ์ออกกระดาษ ถ้าต้องการ ให้พิมพ์รายงานทันที โดยไม่ต้องแสดงหน้าจอก่อน สามารถเรียกใช้ได้จากเมนู แก้ไข / 0.แก้ระบบ / ข้อ P
 • เพิ่ม-Help ในการใช้ Function ที่ใช้ในระบบ CD Organizer
  มีการใช้ Function มากมายในการพัฒนา ทีมงานได้รวบรวม Function สำเร็จรูป เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขรายงาน ช่วยงานบริหารได้มากขึ้น สามารถเรียกใช้จากเมนู แก้ไข / 9. ออก / S.
 • เพิ่ม-การบันทึก POS แบบสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen)
  ได้พัฒนาระบบ POS เพิ่มเติมเพื่อใช้ในกรณี ผู้ใช้งานไม่มีแป้นคีย์บอร์ด จำเป็นต้องใช้เมาส์เท่านั้น จึงต้องทำการบันทึก POS แบบหน้าสัมผัสจอ (Touch Screen) ขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้ หากผู้ใช้งานใช้หน้าจอแบบ Touch Screen สามารถใช้มือเลือกกด ข้อมูลที่หน้าจอโดยตรงได้เลย สามารถเรียกใช้ได้จากเมนู POS /1.ขายสินค้า / 3.แบบ Touch Screen
 • เพิ่ม-การหาข้อมูลที่ต้องการ แบบ Advance
  ได้พัฒนาตัวช่วยในการหาข้อมูล ที่ต้องการเรียกใช้ แบบ Advance เพื่อช่วยผู้ใช้ ทำงานได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น
  - หาลูกค้า - สามารถเลือกถามได้จาก ชื่อ หรือ เบอร์โทร หรือ ประเภท หรือ เขตการขาย หรือ จาก ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือ แม้กระทั่งจาก ชื่อเล่น ของลูกค้า
  - หาสินค้า - สามารถเลือกถามได้จาก ชื่อ หรือ กลุ่มสินค้า หรือ ประเภท หรือ ยี่ห้อ หรือ แม้กระทั่งจาก ชื่อรุ่น เป็นต้น
  สามารถเรียกใช่ด้วยการกด ดับเบิ้ลคลิ๊ก ในช่องข้อมูลที่ต้องการสอบถาม
 • เพิ่ม-โปรแกรมทำงานผ่านสายโทรศัพท์ Remote Contro
  ได้พัฒนาตัวช่วยในการเรียกใช้ โปรแกรม ผ่านสายโทรศัพท์ Remote Control เพื่อช่วยให้สามารถทำงานกับข้อมูลได้โดยตรง แม้ว่าสถานทีอยู๋ไกลกัน
  เรียกใช้ \C-D\CDREMOTE.EXE โปรแกรมนี้ จะช่วยให้ทำงานเรียกใช้ข้อมูลในระบบ CD Organizer ได้เร็วขึ้น
 • เพิ่ม-สามารถตัดขั้นตอนการทำงาน ได้ด้วยตนเอง
  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ สามารถตัดขั้นตอนการทำงาน ได้ด้วยตนเอง เพื่อบันทึกข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น
  เรียกใช้ โดยกดปุ่ม [Ctrl]+F8 ในหน้าจอที่กำลังทำงานแล้วเลือกระบุแต่ละขั้นตอนว่าจะให้ทำงาน หรือ ไม่หากกดแล้ว ไม่มีขั้นตอนให้เลือก แสดงว่าหน้าจอนั้นๆ ไม่อนุญาติให้เลือก
 • เพิ่ม-สอบถามข้อมูลใน CD Organizer ผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS
  สามารถสอบถามข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก แม้ไม่ได้อยู่ในบริษัท โดยมีรูปแบบการใช้ดังนี้
  - แสดงวิธีใช้ ?AR หรือ ?AP หรือ ?STK หรือ ?SA.PR หรือ ?SA.CU หรือ ?SA.SM
  - ยอดลูกหนี้  #AR,<รหัสลูกค้าที่ต้องการถามหนี้ค้าง>'
  - ยอดเจ้าหนี้  #AP,<รหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการถามหนี้ค้าง>'
  - ยอดสต๊อกสินค้า   ย่อ ==>#STK,<รหัสสินค้า>       เต็ม #STK,<รหัสสินค้า>,<คลัง>
  - ยอดขายสินค้า      ย่อ ==>#SA.PR,<รหัสสินค้า>    เต็ม #SA.PR,<รหัสสินค้า>,<เดือน>
  - ยอดขายลูกค้า      ย่อ ==>#SA.CU,<รหัสลูกค้า>    เต็ม #SA.CU,<รหัสลูกค้า>,<เดือน>
  - ยอดขายพนง.ขาย ย่อ ==>#SA.SM,<พนง.ขาย>     เต็ม #SA.SM,<พนง.ขาย>,<เดือน>
 • เพิ่ม-กระจายข่าวสาร ผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS
  ได้พัฒนาโปรแกรมส่งข่าวสาร ไปยังทีมงานทีละหลายๆคน ผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถสือสารกันได้สะดวงยิ่งขึ้น
  สามารถแบ่งทีมงานเป็นกลุ่มๆ เพื่อเลือกที่จะส่งข่าวสารให้ตรงกลุ่ม
  วิธีเรียกใช้ ผ่าน เมนูข้อ 9. ออก ข้อ M.
  หมายเหตุ. โปรแกรมจำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์ GPRS MODEM และ SIM โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง SMS
 • เพิ่ม-ส่งข้อมูลรายงานไป EXCEL File
  ได้พัฒนาโปแกรมส่งรายงาน ไปออกเป็น Excel File เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้ตามต้องการ
  วิธีเรียกใช้ ผ่าน Toolbar รูปกระดาษต่อเนื่อง (รูปแบบการพิมพ์) เลือกข้อ 5.
  หมายเหตุ. โปรแกรมยังไม่สามรถ ส่งข้อมูลรายงานไป Excel File ได้ทุกรายงาน หากผู้ใช้ต้องการ รายงานข้อใด ติดต่อได้ที่ ทีมงานบริษัท
 • เพิ่มการ Export / Import ข้อมูล อีกหลายกรณี ดูได้จาก เมนูแก้ไข -ข้อ ชื้อ , ขาย
 • เพิ่มขั้นตอนการอนุมัติในระบบเสนอราคา และในใบจอง
 • มีการเลือกบิลมาทำการรวบรวมเพื่อการจัดส่ง ให้มีประสิทธิภาพ
 • มีการรับเงินแจกแจง ได้ถึงระดับสินค้า ทำให้คิดคอมมิชชั่นขายได้ละเอียดยิ่งขึ้น
 • มีการกำหนดได้ว่าจะป้องกันการแก้ไขราคาขาย หรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไข ต้องใส่รหัสผ่าน กำหนดในการทำงานอัตโนมัติ 1 ข้อ 12
 • ในระบบผลิตมีการตรวจสอบ การกำหนดสูตรที่ผิดปรกติในกรณี วัตถุดิบเป็นตัวเดียวกับ สำเร็จรูป โดยทดลองดูได้จากปุ่ม Dead Lock
 • ในการรับเช็ค มีการระบุเพิ่มได้ว่ารับมาจากบิลใดบ้าง ทำให้คิดคอมมิชชั่นขายได้ละเอียดยิ่งขึ้น
 • เพิ่มเมนูการทำงานแบบกราฟฟิกเพื่อความสวยงามให้ผู้ใช้งานเลือกใช้
 • เพิ่มเมนูแบบ windows เป็นเมนูอีกรูปแบบหนึ่งให้เลือกใช้
 • ในการออกบิลมีการระบุกลุ่มคนได้รับคอมมิชชั่นได้แบบ Direct Sales
 • สามารถดูผังลูกค้าการผลิต ในรูปแบบ TREE
 • สามารถส่งรายงานเข้า E-mail ได้
 • เก็บรายละเอียดการรับเงินมัดจำคงเหลือเป็นรายเอกสาร
 • เลือกเปิดลิ้นชักได้ตอนรับเงินชำระหนี้
 • เพิ่มให้มีการเบิก ณ. ที่จ่ายได้ในตอนรับเงินมัดจำ
 • เก็บรายละเอียดเลขที่เอกสารที่ตัดสต๊อกสินค้าแต่ละตัว
 • สามารถเลือกการให้เลขที่หัก ณ. ที่จ่ายว่าจะ auto หรือ manual
 • มีการเก็บประวัติการป้อนซื้อ-ขาย เมื่อมีการลบไปแล้ว
 • ในการลดหนี้ มีการเก็บบิลที่ถูกลดหนี้โดยละเอียด
 • Upgrade ข้อมูลที่ละหลายช่องการทำงาน
 • เพิ่ม Export ข้อมูล สต๊อกสินค้ายกมา
 • ผูกคลังสินค้าไว้กับการให้เลขที่เอกสาร
 • เพิ่มระบบอนุมัติใบ PO / ใบเสนอราคา / การอนุมัติ
 • เพิ่มระบบ CRM (บริหารลูกค้าสัมพันธ์)
 • เพิ่มระบบบริการการขาย / คอมมิชชั่น
 • สามารถให้ป้อนสินค้าแบบ Serial เป็นช่วงๆได้
 • สามารถให้จดจำรายงาน ให้ใช้งานเ ฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • มีการ Copy ข้อมูลลูกค้า,ผู้ขาย,สินค้า ไปใช้ช่องการทำงานอื่นได้
 • มีการตรวจเช็คว่าใบจอง / ใบเสนอราคา ถูกใช้ครบจำนวนหรือยัง?
 • สามารถทำ VAT รอนำส่งได้ ในข้อลูกหนี้ / เจ้าหนี้ อื่นๆ และ ข้อ รับคืนสินค้า (ทั้งซื้อ-ขาย)
 • กรณีสินค้าเป็นบริการ สามารถเลือกการทำงานอัตโนมัติได้ว่า จะให้ส่ง VAT เลยหรือเป็น VAT รอนำส่ง
 • การแก้ไขรายละเอียดสินค้า ต้องมีการกำหนดสิทธิ์ใช้งาน
 • การแก้ไขรายละเอียดสูตรการผลิต ต้องมีการกำหนดสิทธิ์ใช้งาน
 • เพิ่มการให้ส่วนลดลูกค้าโดยดูจากราคาสินค้า
 • เพิ่มการให้ส่วนลดลูกค้าโดยดูยอดเงินรวมของบิลนั้นๆ
 • เพิ่มระบบใบสำคัญจ่าย / การอนุมัติ
 • ในกรณีมีการกำหนดให้มีการอนุมัติ PO / เสนอราคา เมื่อป้อน PO / เสนอราคาเสร็จ สามารถส่งข้อความไปบอกคนที่จะอนุมัติให้รู้
 • ช่วยกำหนดสิทธิ์การทำงานให้เร็วขึ้นโดย Copy มาจากผู้ใช้งานอื่นได้
 • ในหน้าป้อน ซื้อ-ขาย ปุ่ม Esc เลือกได้ว่าจะให้ทำงานเพื่อออกจากโปรแกรมหรือไม่
 • เพิ่มให้มีการแจกแจงงวดในการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ได้
 • ลูกค้ามีอัตราราคาเพิ่มขึ้นคือ อัตรา 90-99
 • ในธรุกิจไม้เพิ่มวิธีการคำนวนละเอียดมากขึ้น
 • ในการป้อนขาย จำนวนเงินเลือกได้ว่าจะให้มีทศนิยมเพียง 1 ตำแหน่งได้
 • ในระบบ POS ระหว่างป้อนสามารถพักรายการได้ แล้วไป้ป้อนบิลถัดไปได้
 • ในการลดหนี้คืนสินค้า เลือกได้ว่าจะให้คืนสินค้าทั้งหมดที่มีในสต๊อกที่ฝากขายไว้ได้โดยอัตโนมัติ
 • กำหนดรายงานให้จำตามเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ได้เลย
 • ในหน้า Maintenance ข้อมูลพื้นฐานสามารถกดปุ่ม <= => เพื่อไปยังข้อมูลก่อนหน้า หรือ ถัดไป ได้อย่างรวดเร็ว
 • เช็คคืนเลือกได้ว่าจะให้กลับไปตั้งหนี้ให้อัตโนมัติหรือไม่?
 • กำหนดการลงบัญชีได้ แยกตามประเภทของหัก ณ ที่จ่ายแต่ละประเภท
 • สามารถนำไฟล์จาก Excel / DBF ส่งเข้าเป็นสต๊อกยกมาได้
 • สามารถกำหนดขนาดของช่องในการป้อนรายการสินค้า ในการการป้อนซื้อ-ขาย (เช่นช่อง ราคา,จำนวน,จำนวนเงิน)
 • สินค้า เพิ่มข้อมูลสี
 • ลูกค้า เพิ่มข้อมูลคนค้ำประกัน
 • เพิ่มขั้นตอนมีการทำใบสำคัญจ่าย
 • เพิ่มไพล์เก็บประวัติการป้อน / แก้ไข ในการทำรายการซื้อ-ขาย
 • เพิ่มการจำราคาซื้อสินค้าใน Supplier แต่ละลายได้
 • สามารถกำหนดราคาตามลูกค้า + ประเภทสินค้าได้
 • สามารถทำการ Export - Import ได้ที่ละหลายระบบ
 • สามารถ Upgrade จาก Windwos xp ขึ้น Windows 7
 • เพิ่มแสดงการกำหนดสูตรการผลิต ในรูปแบบแผนภูมิต้นไม้
 • ทำใบ DO แล้วให้สรุปใบเป็นใบ PR เพื่อส่งไปยัง Supplier
 • ในตอนรับเงิน สามารถทำโดยใช้ Barcode ได้เพื่อจะรวดเร็วขึ้น
 • สามารถกำหนดวงเงิน ในการซื้อได้เพื่อจะต้องทำการอนุมัติ
 • สามารถ Copy ข้อมูลของลูกค้าไปเป็นข้อมูลของ Supplier ได้
 • ระหว่างป้อนขาย สามารถเลือกสมุดเปลี่ยนได้เลย
 • มีการช่วยแก้ไขสูตรการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
 • ในการใช้รหัสกรณี สามารถถอนการเชื่อมบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี
 • สามารถแก้ไขเฉพาะรายการ Note ได้
 • ในการป้อน ซื้อ-ขาย สามารถกำหนดวันที่ในการส่ง VAT ได้
 • ในการพิมพ์ VAT ขายมีให้เลือก ว่าจะพิมพ์ปกติหรือเฉพาะยื่นเพิ่มเติมได้
 • สามารถรับเงิน-จ่ายเงิน ในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศ
 • สามารถตัดบางส่วนในหน้าจอทำงานที่ไม่ต้องการได้ เพื่อลดจำนวนการเคาะทำให้ป้อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • มี HOT KEY = F5 เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล (ทำให้ป้อนเร็วยิ่งขึ้น)
 • ในการรับจ่ายเงิน มีการเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นเช่น ค่าธรรมเนียม
 • เพิ่มให้ในการทำ ภาษี ณ ที่จ่าย ในด้านลูกหนี้ทำได้ 2 อัตรา
 • ในการโอนข้อมูลจาก POS เข้าระบบปกติ มีการลงบัญชีได้ตามลินค้า
 • ในการ Export - Import ขาย ก็สามารถลงบัญชีตามสินค้าได้
 • สามารถกำหนดขนาดช่องในการแสดงสอบถามข้อมูลลูกค้า
 • ในการลดหนี้ มีการสะสมว่าบิลใบนั้นถูกลดหนี้ไปแล้วกี่ชิ้น และกี่บาท
 • สามารถมาป้อน Serial สินค้าได้ในหน้า ขาย จากการจอง
 • สามารถนับจำนวนครั้งในการพิมพ์ ของบิลซื้อ และบิลขาย
 • ในขั้นตอนการทำ PO สามารถปิดบิลไม่แสดงในช่องราคาได้
 • ในระบบ POS สามารถกำหนดจำนวนชิ้นที่จะขึ้น ให้อัตโนมัติ แยกจากระบบ ขาย ได้
 • สามารถจดจำรหัสสินค้าของลูกค้า และของ Supplier ได้

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น

Success