โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ได้รับเชิญออกวิทยุ FM 96.5 , FM 98 , FM 101 ประเด็น : การจัดวางระบบบัญชี

Note: การ play เสียงนี้ ไม่สนับสนุน Internet Explorer 8 และ Version ก่อนหน้านี้.

บทความ ลักษณะของสินค้าคงเหลือ

 • รายการใดที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือได้บ้าง
  สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนอย่างหนึ่ง ซึ่งกิจการมีวัตถุประสงค์ของการถือครองไว้เพื่อขาย ในกิจกรรมการดำเนินโดยปกติของธุรกิจ หรือมีวัตถุประสงค์ในอีกลักษณะหนึ่งเพื่อ
  การนำไปใช้ผลิตเป็นสินค้าหรือการบริการนำเสนอต่อลูกค้าต่อไป สินค้าคงเหลือจะถูกรายงานในงบดุลในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจากโดยปกติสินค้าคงเหลือจะถูกนำไป
  ใช้หรือถูกนำไปเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินสดภายในระยะเวลา 1 ปี หรือภายในรอบวัฏจักรของระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ สินค้าคงเหลือจะถูกจดบันทึกเพื่อการ
  รับรู้มูลค่าในครั้งแรกที่ระดับราคาทุน ซึ่งก็คือราคาที่จ่ายซื้อหรือราคาที่ถูก พิจารณาว่าเป็นมูลค่าที่ทำให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์เหล่านั้น ไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
  จึงรวมความถึงผลรวมของต้นทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในสภาพหรือสถานะหรือตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยปกติแล้วประเภทของสินค้าคงเหลือ
  ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ

 • ธุรกิจซื้อมาขายไป (Merchandisers)
  ผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกทั้งหลาย จะถือสินค้าคงเหลือต่อไปนี้สินค้าสำเร็จรูป (Finished goods) เป็นสินค้าที่ถือไว้เพื่อการจำหน่ายต่อในการดำเนินงานโดยปกติของธุรกิจ สินค้าประเภทนี้จะได้มาในสภาพที่เสร็จสมบูรณ์ และพร้อมที่จะถูกนำไปขายต่อได้ในทันที โดยปราศจากกระบวนการผลิตต่อ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ในครัวเรือน รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคหรือสินค้าบริโภคทั่วไป เครื่องใช้สำนักงานที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีก หรือที่วางจำหน่ายในแมคโครซึ่งถือเป็นผู้ค้าส่ง เป็นต้น

 • ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing) ผู้ผลิตจะถือสินค้าคงเหลือต่อไปนี้
  วัตถุดิบคงเหลือ (Raw materials inventory) เป็นสินค้าที่จัดหามาไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อแปรสภาพให้เป็นงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปต่อไป ตัวอย่าง เช่น หนังสัตว์ พีวีซี เชือก กาว เป็นวัตถุดิบของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตกระเป๋า ผ้า กระดุม ซิป ด้าย เป็นวัตถุดิบของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ไม้เหล็ก สี ตะปู เป็นวัตถุดิบของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ตัวอย่างของวัตถุดิบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ยังคงรายงานเป็นต้นทุนวัตถุดิบต่อไป จนกว่าจะถูกเบิกไปใช้ในการผลิต

  งานระหว่างทำคงเหลือ (Raw materials inventory) เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อแปรสภาพให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดจะเรียกว่า สินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น ผ้าที่ตัดเป็นชิ้นตัวเสื้อ แขน ปก เย็บเข้ากันเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เจาะรังดม ติดกระดุมให้เรียบร้อย งานที่ค้างดังกล่าวเป็นงานระหว่างทำของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือไม้ที่ตัดตามแบบ เหล็กที่ตัดตามชิ้นงานนำมาประกอบเข้าด้วยกันกับไม้เป็นเก้าอี้แล้วแต่ยังไม่ทาสี และทาแลคเกอร์ให้เรียบร้อย งานที่ค้างดังกล่าว เป็นงานระว่างทำของธุรกิจผลิตฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

  สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ (Finished goods inventory) เป็นสินค้าที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมที่จะขายได้ในทันที ธุรกิจอุตสาหกรรมจะทำการแปรสภาพจากวัตถุดิบ เป็นงานระหว่างทำจากงานระหว่างทำเป็นสินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป โต๊ะ และเก้าอี้สำเร็จรูป เป็นต้น

  By ผศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  ที่มา : วารสารข่าวสำหรับนักบัญชี และ วารสาร ฉบับ เอกสารภาษีอากร สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
  www.dharmniti.co.th

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น