บริการเพิ่มเติม

  • สำหรับกิจการที่ระบบบัญชียังไม่ถูกต้องตามประกาศ 63 บริษัทฯ
    รับเชื่อมโอนข้อมูลเข้าระบบ CD ORGANIZER
  • รับวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์จนปิดงบดุล, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุนได้
  • รับดัดแปลงโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสำหรับแต่ละกิจการ
    (ด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัท)
  • ความสามารถใหม่ๆ ที่พัฒนาเพิ่มเติม