ยิ่งเศรษฐกิจตกต่ำ ยิ่งต้องใช้ระบบบัญชี CD Organizer

ในปัจจุบันเศรษฐกิจตกต่ำติดต่อกันมาหลายปี หากบริษัทใดมีระบบบริหารงานไม่ดี, และสายป่าน ทางการเงินไม่มากพอ ก็จะล้มหายเลิกกิจการไป ดังที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่มากมายในขณะนี้

ในการบริหารงาน ของทุกบริษัท จะมีเหมือนๆกันหมด คือจะมี หลายแผนกทำงานที่เกี่ยวข้องโยงใยกันตลอดเวลา เช่น แผนกจัดซื้อ / แผนก ขาย / แผนกลูกหนี้ / แผนกเจ้าหนี้ / แผนกบริการคลังสินค้า / แผนก บัญชี เป็นต้น ซึ่งต้องใช้บุคลากรในการทำงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และนั่นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายประจำของบริษัท ที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่นกัน

งานประจำเหล่านี้ ถ้าบริษัทนั้นๆ ยังทำงานบัญชี โดยใช้มือ และสมุดบัญชี ทั่วไป เอกสารเดียวกัน จะถูกนำไปลงสมุดคุมงานของแต่ละแผนก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการทำงานซ้ำซ้อนกันมาก แต่หากบริษัทเหล่านั้นเปลี่ยนมาใช้ โปรแกรมระบบบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ เอกสารเหล่านั้น จะถูกบันทึกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นอกนั้น จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ที่จะไปทำงานให้แต่ละแผนกนั้นๆ แทน

โปรแกรมบัญชี CD Organizer สามารถที่ทำหน้าที่ดังกล่าว แทนพนักงานในแต่ละแผนกได้อย่างสมบูรณ์ จะเห็นได้ว่า สามารถลดจำนวนพนักงาน ที่ต้องใช้ในการทำงานไปได้หลายคน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าจ้างพนักงานไปได้มากทีเดียว

อีกความสามารถหนึ่งของ โปรแกรมบัญชี CD Organizer คือจะมีรายงานที่เกิดจากการป้อนข้อมูลจากแผนกต่างๆ โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะทำการนำข้อมูลดังกล่าวมารวบรวม และทำการวิเคราะห์ สรุปเป็นข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารไปใช้ในการตัดสินใจบริหารได้อย่างอัตโนมัติ

การแข่งขันในโลกโลกาภิวัฒน์ เป็นไปอย่างรุนแรง และ รวดเร็ว เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ทุกบริษัท จำเป็นที่จะต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินการของบริษัท ให้มากที่สุด และ มีข้อมูลทางการบริหาร ที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากข่าวสาร, และเทคโนโลยี่ เปลี่ยนแปลงเร็วมาก แนวทางการบริหาร ที่ทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองในอดีต อาจใช้ไม่ได้ในโลกปัจจุบัน จนทำให้กิจการ พ่ายแพ้ในการแข่งขันได้

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ยิ่งเศรษฐกิจ ตกต่ำ ยิ่งต้องใช้ ระบบบัญชี ครบวงจรที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นการประหยัดค่าจ้างพนักงาน และเพื่อให้ได้ข้อมูลบริหาร ที่ทันต่อเหตุการณ์

ได้รับเชิญลงบทความในนิตยสาร IT.SOFT